Solidarni principi

Organizacije, udruženja i radničke grupe, članice Levog samita Srbije pozivaju radnice i radnike, penzionerke i penzionere, seljaštvo, nezaposlene, studentkinje i studente, sve koji su postradali i osiromašili tokom tranzicije, da podrže naše solidarne principe i pridruže nam se u borbi. Naše samoorganizovanje u jedinstveni levi front nastalo je iz iskustva različitih borbi protiv privatizacione pljačke i drugih neoliberalnih reformi i nastavlja se borbom protiv politike štednje, antiradničkih zakona, daljeg propadanja privrede, rodne neravnopravnosti, siromaštva, nezaposlenosti i uništavanja životne sredine.

Stoga se obraćamo javnosti Srbije i svima vama koji ste spremni da podržite i date doprinos u političkoj artikulaciji naših solidarnih principa.

Zalažemo se za:

1. najšire akciono jedinstvo protiv kapitalizma

Zalažemo se za akciono jedinstvo, povezivanje i saradnju sa udruženjima, sindikatima, levim grupama i pokretima, penzionerskim i studentskim grupama, poljoprivrednicima, feminističkim kolektivima, manjinskim grupama i drugima, kako bismo zaustavili proces prebacivanja tereta krize na radne ljude i stvorili bazu za društvo koje ne funkcioniše u interesu profita, već je zasnovano na solidarnosti i maksimizaciji zadovoljenja potreba najširih društvenih slojeva.

2. radničko upravljanje

Zalažemo se za radničko upravljanje u preduzećima, zasnovano na demokratskim principima, koje će biti odgovorno spram društva i raditi u interesu zadovoljenja njegovih potreba.
Zadrugarstvo i radničko akcionarstvo, u aktuelnom sistemu, predstavljaju jedno od mogućih rešenja mnogih spornih privatizacija. Protiv smo gašenja preduzeća koja su u stečaju i zalažemo se da njihove radnice i radnici participiraju u podnošenju plana reorganizacije. Podržavamo sve demokratske oblike borbe koji jačaju snagu radničke klase, uključujući i akcije građanske neposlušnosti.

3. izmene zakonske regulative u korist radnih ljudi

Zalažemo se za izmenu zakona koji su štetni po radništvo, za jačanje sindikalnog organizovanja, kao i jačanje uloge radničke klase u upravljanju privredom, za pravo na štrajk kao jedno od temeljnih ljudskih prava.

4. prekid politike zaduživanja

Zalažemo se za reviziju dugova javnih preduzeća i preduzeća sa državnim udelom u vlasništvu i obustavu otplate javnih dugova stranim kreditorima. Potrebna je momentalna obustava nedemokratskog zaduživanja države a samim tim i njenih građana/ki, kao i preispitivanje dosadašnjeg javnog duga i utvrđivanje njegove legitimnosti. Finansijski sistem mora biti u službi privrednog razvoja i dobrobiti građana, a ne u funkciji jačanja finansijskog kapitala.

5. okončanje rasprodaje državne i društvene svojine

Zalažemo se za momentalni prekid dalje privatizacije, ukidanje Agencije za privatizaciju i poništavanje spornih privatizacija, kao i obeštećenje manjinskih akcionara i ispravljanje drugih grešaka počinjenih u procesu privatizacije. Smatramo da privatizaciju treba definisati kao spornu ne samo ako je u njenom sprovođenju bilo nepravilnosti u postupku, već ukoliko ima posledice koje se negativno odražavaju na kvalitet života većine naroda (ekološke, socioekonomske, po državni budžet, po kvalitet proizvoda, itd). Zalažemo se za vraćanje u državnu svojinu, pod demokratskim upravljanjem, i obeštećenje preduzeća uništenih privatizacijom i ispravljanje štetnih posledica raznih privatizacija ulaganjem u ponovno pokretanje i osavremenjivanje proizvodnje tih preduzeća.

6. jačanje javnog sektora

Zalažemo se za jačanje javnog sektora u privredi, pod demokratskom kontrolom, u cilju zadovoljenja potreba ljudi, kao deo strategije za izlazak iz krize i postepeno ukidanje nezaposlenosti.
Zalažemo se za besplatno i svima dostupno zdravstvo, vaspitanje i obrazovanje na svim nivoima, za veća budžetska izdvajanja za komunalne usluge, kulturu i sport, za javno vlasništvo u medijima, žaštitu životne sredine, održivu proizvodnju i tehnologiju, čime bi bio obezbeđen održiv razvoj našeg društva.
Protivimo se privatizaciji javnog sektora. Zalažemo se za reformu javnog sektora u korist celog društva. Podržavamo stvaranje razvojne banke. Kapital za razvojnu banku ne sme se pribavljati novim zaduživanjima, već konfiskacijom i eksproprijacijom imovine svih onih koji su se okoristili u periodu „tranzicije“ i kroz proces privatizacije – bogatstvo stečeno uvećavanjem opljačkanog bogatstva treba da pripadne onima od koga je opljačkano.

7. politiku raspodele u korist radnih ljudi

Zalažemo se za sistem progresivnog oporezivanja i veća budžetska izdvajanja za programe socijalne zaštite kao i za državni plan reindustrijalizacije.
Zalažemo se za eliminaciju nezaposlenosti. Da minimalna zarada bude dovoljna za dostojanstven život. Da postoji maksimalna zarada čija je razmera prema minimalnoj dogovorena sa predstavnicima organizovanog radništva.

8. jednakost polova i rodnu ravnopravnost

Zalažemo se za rodnu jednakost i protiv dominacije patrijarhalnih društvenih normi. Zalažemo se za preduzimanje konkretnih mera koje bi omogućile ravnopravno učešće žena u društvenom, privrednom i političkom životu, kao i za ekonomsku jednakost.

9. borbu protiv diskriminacije

Zalažemo se za poštovanje i unapređivanje ljudskih prava. Socijalna i ekonomska prava moraju imati jednak značaj kao građanska i politčka prava. Zalažemo se za punu ravnopravnost na osnovu nacionalne i verske pripadnosti, roda, pola i seksualne orijentacije.

10. borbu protiv desničarskih ideologija i politika

Zalažemo se za organizovanu aktivnost u cilju demaskiranja i sprečavanja delovanja desničarskih organizacija i politika, koje teže razbijanju jedinstva radnih ljudi, a koriste jačanju represivnih državnih aparata koji štite interese kapitala. Stojimo u oslobodilačkoj tradiciji antifašističke borbe naroda Balkana.

11. ekološku održivost

Zalažemo se za društvo bazirano na održivoj ekonomiji gde će se jednako pažnje posvetiti zaštiti životne sredine. Svako narušavanje životne sredine dovodi do poremećaja ekosistema i socijalnih odnosa koji su međusobno uslovljeni.

12. vojnu neutralnost Srbije

Protivimo se članstvu Srbije u NATO paktu ili bilom kom drugom imperijalističkom vojnom savezu.

13. reformu političkog sistema

Zahtevamo reforme političkog sistema kojima će biti omogućeno efikasno učestvovanje građanki i građana u donošenju političkih odluka. Postojeći sistem je neosetljiv na zahteve većine stanovništva, a naročito nižih socijalnih slojeva. Vlast u državi monopolišu političke i ekonomske oligarhije na koje odlučujući uticaj imaju velike sile i mađunarodne finansijske institucije.
Zalažemo se za sistem participativne demokratije u kome građanke i građani aktivno učestvuju, predlažu rešenja, donose odluke, slobodno biraju i smenjuju nosioce javnih funkcija i kontrolišu njihov rad.

14. ravnomerni regionalni razvoj

Zalažemo se za decentralizaciju i ravnomerni regionalni razvoj Srbije. Država se mora starati o razvoju nerazvijenih i ruralnih delova zemlje. Kvalitet javnih servisa i uslovi života moraju biti jednaki na celoj teritoriji.

15. međunarodnu saradnju na demokratskim osnovama

Zalažemo se za međunarodnu saradnju i nadnacionalne integracije ukoliko se one sprovode na demokratski način u skladu sa principima solidarnosti i jednakostiNe možemo podržati priključenje Srbije Evropskoj uniji sve dok je ona nedemokratska politička tvorevina koja služi interesima krupnog kapitala.
Zalažemo se za pomirenje i unapređivanje privredne i kulturne saradnje između naroda i država nastalih raspadom SFRJ i kažnjavanje svih onih koji su odgovorni za ratne zločine počinjene devedestih godina. Zalažemo se za jedinstvo naroda Balkana I region oslobođen nacionalističkih I imperijalističkih sukoba.

16. demokratizaciju kulturne politike i medija

Zalažemo se za kulturnu politiku koja bi podrazumevala demokratizaciju kako produkcije tako i distribucije kulturno umetničkih sadržaja. Protivimo se komercijalizaciji kulture i smatramo da kulturna dobra moraju ostati u javnom vlasništvu i da moraju biti jedako dostupna svim stanovnicima Srbije.

Protivimo se daljoj koncetraciji vlasništva u medijima i stvaranju medijskih monopola. Uslov razvoja demokratije je pravovremeno plasiranje informacija od javnog značaja u medijima. Zahtevamo da se osnaži uloga javnog sektora u oblasti informisanja i podstiče osnivanje medija čiji su vlasnici medijske radnice i radnici i njihova publika.

*   *   *

Mi, učesnice i učesnici Levog samita Srbije, smatramo da je solidarno povezivanje u borbenim kampanjama za postizanje kratkoročnih i dugoročnih ciljeva najbolji način stvaranja nove snage na političkoj sceni – bez snažnog radničkog pokreta nema ni radničke partije. Zalažemo se za stvaranje takve partije u budućnosti.
Zalažemo se za povezivanje sa levim grupama i pokretima u regionu i šire. Težimo međunarodnoj solidarnosti protiv kapitala. Radnička stvar je internacionalna, jer je kapitalizam globalni sistem.
Pozivamo grupe i pojedince/ke da se pridruže Levom samitu Srbije da ojačamo zajednički front protiv politike koja nas vodi u propast i da učestvuju u izradi detaljnijeg političkog programa i demokratskih struktura funkcionisanja za novu levicu u Srbiji.

Učesnice i učesnici Levog samita Srbije