Sastanak mreže levičarskih organizacija sa Balkana

sofija slika

Između 24. i 26. novembra u Sofiji (Bugarska) održan je međunarodni sastanak levih organizacija. Cilj ovog sastanka bio je razmatranje specifičnih situacija u različitim zemljama i jačanje naše međunarodne saradnje. Ovo je posebno važno, jer su sve organizacije aktivne u borbi protiv kapitalizma.

Na sastanku su prisustvovale sledeće organizacije:

Slovenija: Levica

Hrvatska: Udruga za medijsku demokraciju – Bilten, Radnička fronta, Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju

Srbija: Levi samit Srbije

Kosovo: Institut za kritiku i emancipaciju (IKE)

Albanija: Politička organizacija, Za univerzitet

Makedonija: Levica, Mugra

Bugarska: Kolektiv za društvene intervencije (KOI)

Pored navedenih, na prethodnim sastancima, učestvovale su i sledeće organizacije: CriticAtac (Rumunija), Front Slobode (BiH), Solidarnost (Makedonija), Institute za radničke studije, Institut 8. Mart (Slovenia) and LeftEast (International collective).

Tokom sastanka u Sofiji, delegati i delegatkinje razgovarali su o specifičnostima lokalnih konteksta, modelima borbe protiv kapitalizma, mogućnostima zajedničkog rada.

*************************************************************************

Between 24th and 26th of November, an international meeting of left organizations was held in Sofia, Bulgaria. The aim of this meeting was to discuss specific situations in different countries and to strenghten our international cooperation. This was especially important since all of the organizations are active in the anticapitalist struggles.

The following organizations attended the meeting:

Slovenia: The Left

Croatia: Association for Media Democracy – Bilten, Workers’ Front, Organization for Workers’ Initiative and Democratization – BRID

Serbia: Left Summit of Serbia

Kosovo: Institute for critique and emancipation (IKE)

Albania: Organizata politike, Per Universitetin

Macedonia: The Left , Mugra

Bulgaria: Collective for social interventions – KOI

Besides above mentioned, the previous meetings also involved the following organizations: CriticAtac (Romania), Freedom Front, Bosnia and Herzegovina), Solidarity (Macedonia), Institute for Labour Studies, Research Institute 8th of March (Slovenia) and LeftEast (International collective).

During the meeting in Sofia, delegates discussed the specifics of local contexts, different models of confronting capitalism and the possibilities of joint cooperation.